Header

Ban biên tập

  • Nguyễn Văn Bộ - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
  • Trần Minh Tiến - Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
  • Bùi Huy Hiền - Hội Khoa học đất
  • Bùi Quang Đãng - Ban Khoa học & HTQT, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
  • Đỗ Minh Phương -  Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp
  • Trần Thị Minh Thu - Viện Thổ nhưỡng Nông hóa


Các văn bản quản lý nhà nước

Tổng hợp các văn bản, nghị định, nghị quyết, thông tư, cùng các danh mục tiêu chuẩn Quốc gia về phân bón trong những năm gần đây.

 

 

Thị trường phân bón ở Việt Nam

Phân tích tổng quan về thị trường phân bón tại Việt Nam; những hạn chế, tồn tại và các vi phạm về quy định sử dụng phân bón trong sản xuất nông nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội hợp tác khoa học Nông nghiệp, Nông thôn Việt Nam - Hàn Quốc (VietKoRAA)
Địa chỉ: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Phố Lê Văn Hiến, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam